എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക്
…................................
ഇന്നലെ നീ കറക്കിവിട്ട നാണയതുട്ടിന്റെ
ഇരുവശത്തും മരണവും ജീവിതവും
മിന്നി കളിക്കുന്നുണ്ടെന്റെ കൂട്ടുകാരി
അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ മൊഴിഞ്ഞു
സ്നേഹത്തിന്റെ നേർത്തൊരു നൂലിൽ
കോർത്തിട്ട എന്റ ജീവനെ
ഞാൻ പോലുമറിയാതെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു
നീ അകന്നു പോകവെ.
ചിതറിതെറിച്ചു വീണൊരു ജീവന്റെ
അവസാന മൊഴിയതും നിന്റെ പേരുതന്നെ
പിരിയുവാൻ നേരം നീ
കുത്തിയിറക്കിയ വാക്കിനാൽ നിലക്കാതെ
പൊഴിഞ്ഞ കണ്ണുനിർത്തുളികളിൽ
നിറഞ്ഞുനിന്നതും നിന്റെ രൂപം.
മറക്കുവനാകതെ തേങ്ങി കരയുമ്പോൾ.
പിടക്കുന്ന ഇടം നെഞ്ചിന്
നിന്റെ കോലുസിന്റെ താളം..
പുറത്തേക്കുവിട്ട അവസാനശ്വസം
തിരിച്ചുപിടിക്കുവാൻ ഉള്ളോരപ്പിടച്ചലിലും..
നിലക്കാതെ നീ എന്ന എന്റെ സ്വപ്നം.
പോകരുതെന്ന് പറയുവാൻ ഇനി
വാക്കുകളിലെന്നിക്കു കൂട്ടുകാരി
ചേതനയറ്റൊരി ശരീരമല്ലാതെത്തും
ബാക്കിയില്ലിനി ഇവിടെ

Wrtn ജെസ്സി

എന്താ ഇഷ്ടം ആയില്ലേ????

ഇവിടേ വരെ വന്നിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ പോകല്ലേ ???
ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടു പോകോ.
 
ഋതുക്കള്‍ © 2008. Template Design By: SkinCorner